skip to Main Content

Aktualno

Če ste presegli število dovoljenih kazenskih točk in vam preti prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja, potem se morate udeležiti programa varne vožnje, ki spodbuja voznike, da razmišljajo v pozitivno smer kako naj sami varno sodelujejo v prometu in s tem prispevajo k varni vožnji. Udeleženci programa si obogatijo znanje z dodatnimi teoretičnimi izkušnjami kakor tudi seveda z izkušnjami na področju praktične vadbe iz varne vožnje.

Kandidati lahko v času uradnih ur pridejo testirati svoje znanje brezplačno!

Prepis tujega vozniškega dovoljenja

61. člen Zakona o voznikih določa, da lahko tujec, ki ima na podlagi dovoljenja za prebivanje v Republiki Sloveniji prijavljeno prebivališče več kot šest mesecev ali državljan Republike Slovenije, ki se vrne iz tujine v Republiko Slovenijo zaradi stalnega prebivanja ali ima prijavljeno začasno prebivališče v Republiki Sloveniji več kot šest mesecev, če izpolnjuje druge s tem zakonom določene pogoje za vožnjo motornih vozil (predpisana starost, telesna in duševna zmožnost za vožnjo motornih vozil – zdravniško spričevalo itd.), zahteva zamenjavo veljavnega vozniškega dovoljenja, izdanega v tujini, za slovensko vozniško dovoljenje.

Zgoraj navedeno, torej določba prejšnjega odstavka, ki se nanaša na prebivanje, se smiselno uporablja tudi za imetnika veljavnega vozniškega dovoljenja druge države članice Evropske unije, Liechtensteina, Norveške ali Islandije, ki želi zamenjati veljavno vozniško dovoljenje za slovensko vozniško dovoljenje.

Slovensko vozniško dovoljenje se izda, če imetnik veljavnega vozniškega dovoljenja, izdanega v tujini, opravi praktični del vozniškega izpita za tiste kategorije vozil, ki jih sme voziti z vozniškim dovoljenjem, izdanem v tujini in osebi, ki je že imela veljavno slovensko vozniško dovoljenje.

Praktičnega dela vozniškega izpita ni treba opraviti imetnikom vozniških dovoljenj tistih tujih držav, ki jih določi s pravilnikom minister, pristojen za promet, na podlagi ocene kakovosti izobraževanja, teoretičnega znanja in znanja vožnje motornih vozil voznikov ter prometno varnostnih razmer v posamezni tuji državi in imetnikom vozniških dovoljenj tujih držav, ki imajo dokazilo o strokovni usposobljenosti v skladu s predpisi Evropske unije o najnižji stopnji usposabljanja za nekatere poklicne voznike v cestnem prometu.

Slovensko vozniško dovoljenje se izda namesto vozniškega dovoljenja, izdanega v tujini.

Izjemoma in ob vzajemnosti se od osebja diplomatskih predstavništev in konzulatov, predstavništev tujih držav, mednarodnih organizacij s sedežem v Republiki Sloveniji ter predstavništev mednarodnih organizacij v Republiki Sloveniji ob zamenjavi vozniškega dovoljenja, izdanega v tujini, ne zahtevajo dokazila o telesni in duševni zmožnosti voziti motorna vozila ter opravljanje praktičnega dela vozniškega izpita.

Tujcu in državljanu Republike Slovenije se zamenja vozniško dovoljenje, izdano v tujini, s slovenskim vozniškim dovoljenjem, če ga je pridobil med najmanj šestmesečnim neprekinjenim bivanjem v državi, v kateri je bilo izdano.

Pred zamenjavo vozniškega dovoljenja, izdanega v tujini, s slovenskim vozniškim dovoljenjem se preveri, za katero kategorijo oziroma vrsto vozila velja. Za preverjanje informacij o vozniških dovoljenjih, ki so jih izdale druge države članice Evropske unije, se uporablja omrežje Evropske unije za vozniška dovoljenja. Oseba, ki prosi za zamenjavo, lahko priloži listino, iz katere je razvidno, katera motorna vozila sme voziti, oziroma listino o veljavnosti vozniškega dovoljenja.

Mednarodnega vozniškega dovoljenja ni mogoče zamenjati za slovensko vozniško dovoljenje. Vozniško dovoljenje, ki je bilo izdano v tujini, se zamenja za slovensko vozniško dovoljenje, nato pa se ga vrne organu tuje države, ki ga je izdal.

Prepis oz. zamenjava vozniškega dovoljenja, izdanega v tujini, se lahko opravi na katerikoli upravni enoti v Sloveniji. Tam izpolnite vlogo za pridobitev slovenskega vozniškega dovoljenja. Če gre za vozniško dovoljenje iz katerega se na da razbrati veljavnosti vozniškega dovoljenja (ter ostalih podatkov) zaradi narave jezika (npr. kitajščina), morate priložiti tudi prevedeno potrdilo (iz tega mora biti razvidno da je tuje vozniško dovoljenje res veljavno ter za katere kategorije velja in če so nanj vpisane kakšne omejitve (npr. očala)). Opraviti morate tudi zdravniški pregled na medicini dela prometa in športa, se vpisati v šolo vožnje ter opraviti praktični del vozniškega izpita (glavno vožnjo). V šoli vožnje vam ni potrebno opraviti celotnega praktičnega dela usposabljanja. Število ur običajno določi učitelj vožnje na podlagi vašega znanja in poznavanja slovenskih pravil cestno prometnih predpisov.

If you are holder of a valid driving licence issued by the competent authority of your state, you may drive the same categories of motor vehicles in Slovenia for a year from the date of registering your residence in Slovenia provided that the principle of reciprocity is applied. There is no limitation in time for driving licences issued in EU member states, Liechtenstein, Norway and Iceland.

If you hold a residence permit and you have registered your residence in the Republic of Slovenia for a period longer than six months, you may request replacement of a valid foreign driving licence for a Slovenian driving licence upon satisfying the relevant conditions. You are required to pass a driving theory test to qualify for a Slovenian driving licence. You are exempt from the practical driving test if you hold a driving licence issued by an EU member state, Iceland, Liechtenstein, Norway or Switzerland.

Upon replacement your original driving licence will be returned to the issuing authority of your country.

A request for the replacement of a driving licence can be filed at any administrative unit. You need to submit the following documents:

  • original driving licence,
  • valid medical certificate,
  • a 35 x 45mm photograph showing your true likeness and which is not retouched;
  • proof of payment of the administrative fee (EUR 11.79) and the driving licence form (EUR 3.27),
  • proof that you had resided for at least six months in the issuing country prior to obtaining your original driving licence there.

Informacije za motoriste

Pri izbiri motorističnih zaščitnih oblačil vam priporočamo, da rajši izbirate signalne barve, ki zagotavljajo vašo dodatno varnost v prometu. Primer na spodnjih slikah je dovolj zgovoren.

Premalo informacij? Imate vprašanje? Ne odlašajte. Pišite nam še danes!

Back To Top